Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.atompc.cz od 1.1. 2014.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, ale podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů


Prodávající:
Internetový obchod www.atompc.cz je provozován:
Fakturační adresa a adresa:
Jan Lalák - Atom PC bazar
Lepařova 4, 746 01 Opava (areál bývalého Fidoru).

Osobní návštěvu prodejního skladu je nutno objednat předem!
IČ: 67332196
DIČ: CZ8309105442
Dodavatel je plátcem DPH.
Kontaktní údaje:
Telefon: 776 393 378
E-mail: info@atompc.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
86-6929730237/0100


Zákazníkem internetového obchodu www.atompc.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


Kupní smlouva


Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávájícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


Ceny


Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.Možnosti doručení a platební podmínky


Osobní odběr - zákazník má možnost odebrat objednané skladové zboží osobně na adrese prodejního skladu po předchozím objednání. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

PPL balík - zboží je odesláno přepravní společností PPL. Zásilka je doručována následující pracovní den po odeslání. Dopravné činí 119 Kč s DPH při platbě převodem, nebo 149 Kč při platbě na dobírku.

PPL balík ParcelShop- zboží je odesláno přepravní společností PPL na vybranou pobočku ParcelShopu. Zásilka je doručována následující pracovní den po odeslání. Dopravné činí 109 Kč s DPH při platbě převodem, nebo 139 Kč při platbě na dobírku.

Při odběru nad 10 000 Kč s DPH je doprava zdarma (v tomto případě zasíláme zboží službou PPL balík).

Platit lze v hotovosti při osobním odběru, dále dobírkou a bankovním převodem u odesílaných zásilek. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet.


Převzetí zboží


Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku (promáčklé rohy, proražený karton, mokrý karton apod.), sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Případně toto zboží nepřebírejte a jako důvod uveďte podezření, že zboží může být poškozené. V případě, že tuto skutečnost zjistíte do dvou pracovních dní od doručení zásilky, pro podmět k vyřízení reklamace se obraťte přímo na přepravce. Po třech pracovních dnech od doručení zaniká možnost uplatnit vady vzniklé v průběhu přepravy u dopravce dle jejich platných obchodních podmínek. Pokud budete reklamovat poškození zboží dopravcem tři a více dní po převzetí, vaše reklamace nemusí být uznána.

Jestliže po otevření zásilky zjistíte, že chybí část objednaného zboží, obratem nás kontaktujte, nejpozději však do tří pracovních dní od doručení zásilky. Při pozdějším oznámení nemůže být Vaše reklamace uznána.


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí).

V případě, že si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením data nákupu, čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@atompc.cz. Odstoupení od smlouvy je nutno zaslat do 14 dnů od data převzetí zboží

.
Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese spotřebitel.


Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.


Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
• uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy


Ochrana osobních údajů


Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.